องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองบางกรวย ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
เทศบาลเมืองบางกรวย วัดชลอ
เทศบาลเมืองบางกรวย ลัดเลาะเที่ยวชมวัดเก่าโบราณ
เทศบาลตำบลปลายบาง ตลาดน้ำวัดโบสถ์ (บน)
เทศบาลตำบลปลายบาง ตลาดน้ำวัดตะเคียน
เทศบาลตำบลศาลากลาง วัดใหม่ผดุงเขต
เทศบาลตำบลศาลากลาง บ้านสวนขนมไทย
อบต.บางขนุน วัดบางขนุน
อบต.บางขนุน เรือนนพเก้า ราชพฤกษ์
อบต.บางขนุน โบราณสถานวัดยาง
อบต.บางขนุน โบสถ์เก่าและโบสถ์ใหม่
อบต.บางขนุน วัดเพลง(ร้าง)
อบต.บางขนุน เรือนริมน้ำรีสอร์ท
อบต.บางขุนกอง วัดบางไกรใน
เทศบาลตำบลบางสีทอง วัดบางอ้อยช้าง