องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง วัดคงคา
เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง วัดพระเงิน
เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง วัดสังวรพิมลไพบูลย์
เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง วัดปรางค์หลวง
เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง วัดอัมพวัน
เทศบาลตำบลบางเลน วัดสวนแก้ว
เทศบาลตำบลบางม่วง วัดเสาธงหิน
เทศบาลตำบลบางม่วง วัดพิกุลเงิน
เทศบาลตำบลบางม่วง วัดราษฎร์ประคองธรรม
เทศบาลตำบลบางม่วง ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ
เทศบาลตำบลบางม่วง วัดอินทร์
เทศบาลตำบลบางม่วง "เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี
อบต.บางแม่นาง พิพิธภัณฑ์วัดบางโค
อบต.บางแม่นาง วังมัจฉา
อบต.บ้านใหม่ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดต้นเชือก