องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบางไทร แหล่งท่องเที่ยวค้างคาวแม่ไก่
เทศบาลตำบลบางไทร หมู่บ้าน OTOP VILLAGE
เทศบาลตำบลราชคราม ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
เทศบาลตำบลราชคราม ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
อบต.กระแชง หมู่บ้านท่องเที่ยว โดยชุมชนบ้านกระแชง หมู่ที่ 2
อบต.โคกช้าง บ่อน้ำเล่นเจ็ตสกรีนส์
อบต.โคกช้าง วังปลา
อบต.บางยี่โท วัดหน้าต่างนอก (หลวงพ่อจง)
อบต.บางยี่โท วัดบางยี่โท (เจ้าแม่ตะเคียนทอง)
อบต.บางยี่โท วัดหน้าต่างใน (หลวงพ่อจง)
อบต.โพแตง วัดโพธิ์แตงใต้
อบต.สนามชัย นวัตวิถีบ้านแป้ง
อบต.สนามชัย เจดีย์วัดสนาไชย
อบต.สนามชัย หลวงพ่อน้อย