องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบางปะหัน ตลาดสดบางปะหัน
อบต.ตานิม ตลาดน้ำพันห้า
อบต.ทับน้ำ หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร OTOP นวัตวิถี
อบต.ทับน้ำ ตลาดบ้านเขียว
อบต.ทับน้ำ วัดศรีภวังค์
อบต.ทับน้ำ วัดโพธิ์ทอง
อบต.ทับน้ำ วัดบ้านม้า
อบต.ทับน้ำ วัดผึ่งแดด
อบต.ทับน้ำ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากบ้านทับน้ำ
อบต.บางเดื่อ วัดบางเดื่อ
อบต.บางเดื่อ วัดพระงาม
อบต.บางปะหัน วัดเกาะเลิ่ง
อบต.บางปะหัน วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตาราม
อบต.พุทเลา วัดโคก
อบต.พุทเลา วัดนนทรีย์
อบต.โพธิ์สามต้น ค่ายโพธิ์สามต้น
อบต.โพธิ์สามต้น วัดม่วง
อบต.หันสัง วัดหันสังข์
อบต.หันสัง หอระฆังวัดตะนุหรือวัดตะนุทรงธรรม
อบต.หันสัง น้ำตกลิง
อบต.หันสัง วัดไก่
อบต.หันสัง สำนักสงฆ์ป่าไทรย้อย
อบต.หันสัง หลวงปู่หน่าย พระอธิการหน่าย อินฺทสีโล
อบต.หันสัง หลวงพ่อขาว
อบต.หันสัง นรก -สวรรค์ วัดไก่
อบต.หันสัง หลวงพ่อทองดำ
อบต.หันสัง วัดดอกไม้