องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.คู้สลอด ชุมชนบ้านโรงวัว
อบต.คู้สลอด วัดโสภณเจติการาม
อบต.คู้สลอด ชุมชนบ้านโรงวัว
อบต.คู้สลอด วิสาหกิจชุมชนเมล่อนหมู่ใหญ่ร่วมใจพัฒนา
อบต.ลาดบัวหลวง วัดสุทธวาส วิปัสนา
อบต.หลักชัย วัดปทุมวัน(วัดญี่ปุ่น)