องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.ข้าวเม่า วัดสะแก
อบต.ธนู วัดสะแก
อบต.บ้านหีบ สวนพฤกษศาสตร์เชิงอนุรักษ์
อบต.โพสาวหาญ อนุสรณ์สถานสมเด็จพระเจ้าตากสิน
อบต.หนองไม้ซุง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
อบต.หนองไม้ซุง วัดกลางขุย
อบต.อุทัย วัดโตนดเตี้ย