องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลโรงช้าง หลวงพ่อโต วัดกุฎีทอง
เทศบาลตำบลโรงช้าง ศูนย์ทอผ้า
เทศบาลตำบลโรงช้าง พระตำหนักเจ้าปลุก
อบต.ท่าตอ ปฐมหมุดหลักฐานแผ่นดิน กรมที่ดิน
อบต.ท่าตอ วัดใหม่ปากบาง
อบต.ท่าตอ วัดท่าตอ
อบต.บ้านใหม่ พุทธอุทยานมหาราช