องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลป่าโมก พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรถ วัดป่าโมกวรวิหาร
เทศบาลตำบลป่าโมก วัดป่่าโมกวรวิหาร
เทศบาลตำบลป่าโมก วัดป่าโมกวรวิหาร
อบต.นรสิงห์ พระปรางค์วัดปราสาท
อบต.นรสิงห์ อนุสาวรีย์พันท้ายนรสิงห์
อบต.บางเสด็จ วัดสระแก้ว
อบต.บางเสด็จ ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ
อบต.บางเสด็จ วัดท่าสุธาวาส
อบต.โผงเผง วัดพิจารณ์โสภณ(มอญ)
อบต.โผงเผง วัดถนนสุธาราม
อบต.โรงช้าง บึงสำเภาลอย
อบต.โรงช้าง วิหารแดง
อบต.โรงช้าง สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ
อบต.เอกราช หมู่บ้านทำกลอง