องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลแสวงหา -
อบต.จำลอง วัดจันทร์(ร้าง)
อบต.สีบัวทอง โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ
เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง พิพิธภัณฑ์บ้านคูเมือง
อบต.ห้วยไผ่ วัดยาง