องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลแสวงหา -
อบต.จำลอง วัดจันทร์(ร้าง)
อบต.ศรีพราน วัดบ้านแก
อบต.ศรีพราน สวนเมล่อน อินทร์โตฟาร์ม
อบต.ศรีพราน แสวงหาธรรมชาติฟาร์ม
อบต.ศรีพราน วัดบ้านพราน
อบต.สีบัวทอง โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ
เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง พิพิธภัณฑ์บ้านคูเมือง
อบต.ห้วยไผ่ วัดยาง