องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลสามโก้ ไหวหลวงพ่อภู วัดมงคลธรรมนิมิต
เทศบาลตำบลสามโก้ กลุ่มมะม่วงส่งออกมงคลธรรมนิมิต
เทศบาลตำบลสามโก้ วังปลาเฉลิมพระเกียรต
อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์ บึงบ้านเชียง
อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์ วัดโบสถ์
อบต.อบทม วัดใหญ่(ร้าง)