หน้าแรก > ภาคกลาง > ลพบุรี > เมืองลพบุรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบจ.ลพบุรี ศาลพระกาฬ
อบจ.ลพบุรี พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
อบจ.ลพบุรี พระปรางค์สามยอด
อบจ.ลพบุรี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
อบจ.ลพบุรี พระนารายณ์ราชนิเวศน์
อบจ.ลพบุรี พระที่นั่งไกรสรสีหราช หรือพระที่นั่งเย็น
อบจ.ลพบุรี บ้านหลวงรับราชฑูตหรือบ้านวิชาเยนทร์
อบจ.ลพบุรี ทุ่งทานตะวันบาน
อบจ.ลพบุรี น้ำตกวังก้านเหลือง
อบจ.ลพบุรี อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก
อบจ.ลพบุรี สวนสัตว์สระแก้ว
อบจ.ลพบุรี วงเวียนพระศรีสุริโยทัย
อบจ.ลพบุรี ปรางค์แขก
อบจ.ลพบุรี เขาวงพระจันทร์
เทศบาลเมืองลพบุรี วงเวียนเทพสตรี (วงเวียนพระนารายณ์)
เทศบาลเมืองลพบุรี พระนารายณ์ราชนิเวศน์
เทศบาลเมืองลพบุรี สวนสัตว์สระแก้ว
เทศบาลเมืองลพบุรี ศาลพระกาฬ
เทศบาลเมืองเขาสามยอด โบสถ์ดิน วัดน้ำจั้น
เทศบาลเมืองเขาสามยอด วัดพระบาทน้ำพุ
เทศบาลเมืองเขาสามยอด เกยช้าง
เทศบาลตำบลเขาพระงาม หลวงพ่อเขาน้ำโจน
เทศบาลตำบลเขาพระงาม อุทยานพฤกษศาสตร์ศูนย์การทหารปืนใหญ่
เทศบาลตำบลเขาพระงาม ตึกพิบูลสงคราม
เทศบาลตำบลเขาพระงาม อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่
เทศบาลตำบลเขาพระงาม พิพิธภัณฑ์พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา
เทศบาลตำบลเขาพระงาม วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร
เทศบาลตำบลเขาพระงาม อนุสรณ์สถานจอมพล ป.พิบูลสงคราม
เทศบาลตำบลเขาพระงาม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
เทศบาลตำบลโคกตูม วัดเขาจีนแล
เทศบาลตำบลโคกตูม สวนนกวัดห้วยจันทร์
เทศบาลตำบลโคกตูม อ่างซับเหล็ก
เทศบาลตำบลโคกตูม ท่งทานตะวัน
เทศบาลตำบลโคกตูม วัดเขาตะกร้าทอง
เทศบาลตำบลถนนใหญ่ โบราณสถานวัดซาก
เทศบาลตำบลท่าศาลา วัดเขาแก้ว
เทศบาลตำบลท่าศาลา เขาพับผ้า
เทศบาลตำบลท่าศาลา วัดหัวช้าง
เทศบาลตำบลป่าตาล ป้อมชัยชนะสงคราม
เทศบาลตำบลป่าตาล พิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษ
อบต.โคกกระเทียม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านโคกกะะเทียม
อบต.ตะลุง พิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้านวัดยาง ณ รังสี
อบต.ทะเลชุบศร หมู่บ้านดินสอพอง
อบต.ทะเลชุบศร พระที่นั่งไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็น)
อบต.ทะเลชุบศร โบสถ์เก่าแก่วัดตองปุ
อบต.ทะเลชุบศร เจดีย์วัดไก่
อบต.ทะเลชุบศร ศาลเจ้าพ่อปากจั่น
อบต.ทะเลชุบศร วัดนิโครธ
อบต.ท่าแค หอพระไตรปิฎก
อบต.บางขันหมาก วัดอัมพวัน
อบต.บางขันหมาก วัดทองแท่งนิสยาราม
อบต.บางขันหมาก วัดสิงห์ทอง
อบต.พรหมมาสตร์ วัดมณีชลขัณธ์
อบต.พรหมมาสตร์ ตลาดนัดพระเครื่อง
อบต.พรหมมาสตร์ อ่างเก็บน้ำชลประทานวัดมณีชลขันธ์
อบต.พรหมมาสตร์ บ่อตกปลาพรหมมาสตร์
อบต.พรหมมาสตร์ วัดพรหมมาสตร์
อบต.พรหมมาสตร์ วัดเทพกุญชรวราราม
อบต.โพธิ์เก้าต้น แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นวัดโคกหม้อ