องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.คลองเกตุ วัดคลองเกตุ
อบต.คลองเกตุ วัดเขาลัง
อบต.เพนียด รอยพระพุทธบาทเขาเพนียด
อบต.เพนียด ศาลเจ้าแก้ว
อบต.วังเพลิง สวนท่องเที่ยวหนองช้างนอน
อบต.หนองแขม ไร่ทนเหนื่อย
อบต.หนองแขม ทุ่งทานตะวัน
อบต.หนองแขม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลหนองแขม
อบต.หลุมข้าว ศูนย์วัฒนธรรมศิลปะพื้นบ้านไทยพวน
อบต.หลุมข้าว แหล่งสถานโบราณบ้านพรมทิพใต้
อบต.ห้วยโป่ง วัดเขาวงพระจันทร์