องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลลำนารายณ์
อบต.เขาแหลม อ่างเก็บน้ำซับตะเคียน
อบต.เขาแหลม อ่างเก็บน้ำห้วยหิน
อบต.ซับตะเคียน เขาอ้ายโป้ด
อบต.ท่าดินดำ น้ำตกวังก้านเหลือง
อบต.ท่าดินดำ เขตรักษาพันธุ์สัตว์เขื่อนป่าสัก
อบต.ท่าดินดำ ไร่พรพรรณ
อบต.นาโสม เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์
อบต.นิคมลำนารายณ์ วัดถ้ำพระธาตุเขาปรางค์
อบต.นิคมลำนารายณ์ ป่าสักฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
อบต.บัวชุม เขตห้ามล่า เขาสมโภชน์
อบต.บัวชุม วัดเขาสมโภชน์
อบต.บ้านใหม่สามัคคี อ่างเก็บน้ำโป่งสามหัว
อบต.บ้านใหม่สามัคคี แหล่งเรียนรู้ในตำบล วัดเทพประสิทธิ์
อบต.บ้านใหม่สามัคคี อ่างเก็บน้ำบ้านซับหินขวาง
อบต.ลำนารายณ์ เขายายกะตา