องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง สันเขื่อนแม่น้ำป่าสักชลสิทธิ์
อบต.แก่งผักกูด บึงบัวหลวง
อบต.ซับจำปา ป่าจำปีสิรินธร
อบต.ท่าหลวง น้ำตกวังก้านเหลือง
อบต.หัวลำ วัดถ้ำโบสถ์