องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทยพวน
เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว มณฑป วัดกุฎีทอง
เทศบาลตำบลพรหมบุรี วัดอัมพวัน
อบต.บ้านแป้ง ตลาดบ้านแป้ง
อบต.บ้านแป้ง คูค่ายพม่า
อบต.บ้านหม้อ ชมค้างคาวแม่ไก่
อบต.พระงาม วัดชีปะขาว
อบต.พระงาม วัดทุ่ง
อบต.พระงาม วัดเตย
อบต.พระงาม วัดประสาท
อบต.พระงาม วัดสิงห์
อบต.โรงช้าง พิพิธภัณฑ์เมืองพรหมบุรี