องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลถอนสมอ วัดพิกุลทอง
อบต.โพประจักษ์ วัดบ้านสร้าง
อบต.โพประจักษ์ เรือมาดวัดจำปาทอง
อบต.วิหารขาว โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริหนองลาด