องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลสรรพยา วิหารน้อย
เทศบาลตำบลบางหลวง เขื่อนเจ้าพระยา
เทศบาลตำบลตลุก สวนพยุงขวัญบ้านบางกระเบียน ม.6 ตำบลตลุก
เทศบาลตำบลตลุก ชายหาดหน้าบริเวณวัดโคกเข็ม
เทศบาลตำบลตลุก วัดอินทาราม
เทศบาลตำบลตลุก วัดโคกเข็ม
เทศบาลตำบลหาดอาษา วัดศรีมงคล
เทศบาลตำบลหาดอาษา วัดหาดอาษา
เทศบาลตำบลหาดอาษา วัดยางศรีเจริญ
เทศบาลตำบลเจ้าพระยา เขาสรรพยา
เทศบาลตำบลเจ้าพระยา ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง
อบต.เขาแก้ว วัดถ้ำพระนอน
อบต.เขาแก้ว เจดีย์วัดเขาแก้ว