องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลสรรคบุรี วัดพระแก้ว
เทศบาลตำบลบางขุด วัดโฆสิตาราม
เทศบาลตำบลบางขุด
เทศบาลตำบลห้วยกรด ศูนย์การเรียนรู้ตาลโตนด
เทศบาลตำบลห้วยกรด วัดจันทนาราม
เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา วัดมหาธาตุ
เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา วัดโตนดหลาย
เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา วัดสองพี่น้อง
เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา วัดพระยาแพรก
เทศบาลตำบลโพงาม สวนลิง(วัดธรรมมิกาวาส)
เทศบาลตำบลดงคอน วัดโคกดอกไม้