องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน วัดหนองทาระภู
เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน วัดไกลวังวล
เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน วัดพิชัยนาวาส
เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน บึงฉวาก
เทศบาลตำบลห้วยงู บึงวงฆ้อง
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ วัดท่าโบสถ์
เทศบาลตำบลหันคา วังมัจฉาวัดท่ากฤษณา
เทศบาลตำบลหนองแซง ป่าหลวงพ่อดัด
เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา บึงตะพาบ
อบต.เด่นใหญ่ หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านบุทางรถ
อบต.เด่นใหญ่ วัดเด่นใหญ่
อบต.เด่นใหญ่ ป่าชุมชนบ้านบุทางรถ
อบต.เด่นใหญ่ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านดอนอุโลก
อบต.ไพรนกยูง อ่างเก็บน้ำอ่างเขาพระ
อบต.ไพรนกยูง M.T.Farm