องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลวังตะเคียน จุดกระโดดร่ม ดร.ป๋วย
เทศบาลตำบลวังตะเคียน อนุสรณ์สถาน ดร.ป๋วย
เทศบาลตำบลหนองมะโมง วัดบ่อยายส้ม
เทศบาลตำบลหนองมะโมง ศูนย์การเรียนรู้การจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ภาคกลาง
เทศบาลตำบลหนองมะโมง วัดเขาดิน
เทศบาลตำบลหนองมะโมง วัดดอนใหญ่
เทศบาลตำบลหนองมะโมง วัดหนองตะขบ
เทศบาลตำบลหนองมะโมง วัดเขาไก่ห้อย
เทศบาลตำบลหนองมะโมง วัดเขาเกล็ด
อบต.กุดจอก โบราณสถานดงพระเจดีย์
อบต.กุดจอก วัดศรีสโมสร
อบต.สะพานหิน ถ้ำเขารังไก่
อบต.สะพานหิน ถ้ำเขาหลัก