องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเนินขาม ชุมชนท่องเที่ยว OTOP
เทศบาลตำบลเนินขาม ป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง
เทศบาลตำบลเนินขาม ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมผ้าทอพื้นเมือง