องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลวิหารแดง พระบรมสารีริกธาตุวิหารแดง
อบต.คลองเรือ ฟาร์มเห็ดบ้านลุงหยุด
อบต.คลองเรือ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
อบต.คลองเรือ อ่างเก็บน้ำเข้าแก้ว
อบต.เจริญธรรม วัดเจริญธรรม
อบต.เจริญธรรม หลวงพ่อใหญ่
อบต.เจริญธรรม อุโมงค์รถไฟ
อบต.บ้านลำ อ่างเก็บน้ำซับปลากั้ง
อบต.หนองหมู เจดีพระคุณแม่