องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบ้านบึง เขาอ่างช้างน้ำ
อบต.หนองบอนแดง ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง
อบต.หนองบอนแดง ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านวังน้ำดำ
อบต.หนองบอนแดง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลหนองบอนแดง
อบต.หนองไผ่แก้ว วัดป่ายุบบุญญาราม
อบต.หนองอิรุณ วัดคลองใหญ่
อบต.หนองอิรุณ วัดท่อใหญ่ (ใหญ่พรหมประทาน)
อบต.หนองอิรุณ วัดเขาถ้ำวิถีธรรมวนาราม
อบต.หนองอิรุณ วัดเขาไผ่
อบต.หนองอิรุณ วัดอรุณรังษี(หนอสรวง)
อบต.หนองอิรุณ วัดหนองชันจันทนาราม
อบต.หนองอิรุณ วัดศรีอรุณ(อ่างเวียน)
อบต.หนองอิรุณ วัดตาลดำ