องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.ห้างสูง นวัตวิถีเขาเจ้าป่าแดง