องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองพนัสนิคม ตลาดเครื่องจักสาน
เทศบาลเมืองพนัสนิคม หอพระพนัสบดี
เทศบาลเมืองพนัสนิคม ศูนย์จักสานใหญ่ที่สุดในโลก
เทศบาลเมืองพนัสนิคม วิหารพระพุทธมิ่งเมือง
เทศบาลเมืองพนัสนิคม ศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่บ้านคุณปรานี บริบูรณ์
เทศบาลตำบลหมอนนาง โบราณสถานถ้ำหมอนนาง
เทศบาลตำบลหมอนนาง วัดชุมแสงศรีวนาราม
เทศบาลตำบลกุฏโง้ง วัดกุฎโง้ง
เทศบาลตำบลกุฏโง้ง วัดลิงงาม
เทศบาลตำบลกุฏโง้ง 0
เทศบาลตำบลกุฏโง้ง วัดบ้านช้าง
เทศบาลตำบลหัวถนน วัดหัวถนน (หลวงพ่อติ้ว)
เทศบาลตำบลหัวถนน วัดป่าแก้ว
เทศบาลตำบลหัวถนน วัดแปลงกระถิน
เทศบาลตำบลหัวถนน วัดเขาคีรีรมย์
เทศบาลตำบลหัวถนน วัดเขาดินญาณนิมิต
อบต.โคกเพลาะ วัดเนินตามาก
อบต.ท่าข้าม วัดโคกพนมดี
อบต.ทุ่งขวาง วัดทุ่งขวาง
อบต.ทุ่งขวาง อนุสรณ์สถานชาตรี ศรีชล
อบต.ทุ่งขวาง วัดนากระรอก
อบต.ทุ่งขวาง วัดหนองกระดูกควาย
อบต.นาเริก วัดโป่งปากดง
อบต.นาเริก วัดเนินสัก
อบต.นาเริก วัดโคกพระศิลาราม
อบต.นาเริก วัดเนินแร่
อบต.วัดหลวง ค้างคาวแม่ไก่
อบต.สระสี่เหลี่ยม โบราณสถานสระสี่เหลี่ยม(สระพระรถ)
อบต.หนองปรือ ชุมชนบ้านหนองเซ่ง
อบต.หนองเหียง สวนกุหลาบพนัส
อบต.หน้าพระธาตุ เจดีย์เนินธาตุ