องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.ท่าบุญมี อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลธร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อบต.ท่าบุญมี วัดเขาวนาพุทธาราม