องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา สวนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เทศบาลตำบลชากบก อ่างเก็บน้ำเขางวงช้วง
อบต.หนองละลอก สวนผลไม้สุภัทรแลนด์
อบต.หนองละลอก หลวงปู่ทิม, วัดละหารไร่
อบต.บางบุตร อุทยานสวนดอกไม้ฝายบ้านค่าย
อบต.บางบุตร สวนประสมทรัพย์
อบต.ตาขัน วัดตาขัน
อบต.หนองตะพาน ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต.หนองตะพาน
อบต.หนองบัว วัดศาลาน้ำลึก
อบต.หนองบัว วัดป่าหวาย
อบต.หนองบัว วัดหินโค้ง
อบต.หนองบัว วัดปทุมาวาส
อบต.หนองบัว วัดหนองฆ้อ
อบต.หนองบัว วัดปิบผลิวนาราม
อบต.หนองบัว วัดละหารใหญ่
อบต.หนองบัว วัดหนองกรับ