องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองจันทบุรี สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เทศบาลเมืองจันทบุรี ถนนอัญมณี (ตลาดพลอย)
เทศบาลเมืองจันทบุรี ศาลหลักเมืองจันทบุรี
เทศบาลเมืองจันทบุรี ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เทศบาลเมืองจันทบุรี ค่ายตากสิน
เทศบาลเมืองจันทบุรี ชุมชนริมน้ำจันทบูร
เทศบาลเมืองท่าช้าง วังสวนบ้านแก้ว
เทศบาลเมืองจันทนิมิต วัดโรมันคาทอลิค
เทศบาลเมืองจันทนิมิต พระอารามหลวงวัดไผ่ล้อม
เทศบาลตำบลบางกะจะ ร้านอาหารทะเล
เทศบาลตำบลบางกะจะ โบราณสถานวัดพลับบางกะจะ
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ภาพจิตรกรรมฝาผนัง (วัดเนินสูง)
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ โบราณสถานเมืองเพนียต (บ้านเพนียต)
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ พิพิธภัณฑ์โบราณสถานเมืองเพนียด
เทศบาลตำบลหนองบัว วัดหนองบัว
เทศบาลตำบลค่ายเนินวง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี จันทบุรี
เทศบาลตำบลค่ายเนินวง วัดโยธานิมิต
เทศบาลตำบลค่ายเนินวง ค่ายเนินวง
อบต.คมบาง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร(สวนโถทอง)
อบต.คมบาง วัดคมบาง
อบต.ท่าช้าง -
อบต.หนองบัว อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสิน
อบต.คลองนารายณ์ น้ำตกคลองนารายณ์