องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเนินสูง ตลาดผลไม้เนินสูง
เทศบาลตำบลเนินสูง น้ำตกน้ำถ้ำ
เทศบาลตำบลเนินสูง วัดบูรพาพิทยาราม(พระอารามหลวง)
เทศบาลตำบลหนองคล้า สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
เทศบาลเมืองท่าใหม่ 0
เทศบาลตำบลเขาบายศรี อ่างเก็บน้ำเขาแกรต
เทศบาลตำบลเขาบายศรี วัดเขาสุกิม
เทศบาลตำบลเขาบายศรี โฮมสเตย์อิสรีย์ม้าไทย
เทศบาลตำบลเขาบายศรี โฮมสเตย์รักษ์เขาบายศรี
เทศบาลตำบลเขาบายศรี สวนสละลุงถึก
เทศบาลตำบลเขาบายศรี สวนรินรดี
เทศบาลตำบลเขาบายศรี สวนสะเด็ดยาด
เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน บ่อน้ำศักดิ์
เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน วัดเขาพลอยแหวน
อบต.โขมง โบสถ์มหาอุต
อบต.โขมง แหล่งศึกษาเรียนรู้เชิงนิเวนศ์ป่าชายเลน
อบต.โขมง นมัสการท่านพ่อหนุน
อบต.ตะกาดเง้า สะพานเดินเท้า คสล. พร้อมท่าเทียบเรือ คสล.
อบต.ตะกาดเง้า หอพระไตรปิฎก
อบต.ตะกาดเง้า สะพานเฉลิมพระเกียรติ
อบต.ตะกาดเง้า พระธาตุเจดีย์บุญแจ่มฟ้า
อบต.ตะกาดเง้า จุดชมวิวบ้านปากน้ำแขมหนู
อบต.ตะกาดเง้า โบสถ์โบราณ
อบต.ตะกาดเง้า โบสถ์เซลามิกสีน้ำเงิน
อบต.ตะกาดเง้า สะพานท่าเทียบเรือบ้านสามง่าม
อบต.ทุ่งเบญจา วัดสะพานเลือก
อบต.คลองขุด หาดแหลมเสด็จ
อบต.คลองขุด ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
อบต.คลองขุด ป่าชายเลน อ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อบต.คลองขุด จุดชมวิวลานหินสีชมพู
อบต.คลองขุด หาดเจ้าหลาว
อบต.สีพยา-บ่อพุ น้ำตกสีพยา