องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลทรายขาว จุดชมวิวเขาสอยดาว
เทศบาลตำบลทับช้าง สหกรณ์โคนมและโรงปุ๋ยหมัก
เทศบาลตำบลทับช้าง น้ำตกกรวดกรอง
เทศบาลตำบลทับช้าง ถ้ำเขาแหลม
อบต.ทรายขาว น้ำตกเขาสอยดาว
อบต.ทรายขาว วัดคลองปี (ต้นโพธิ์สีชมพู)
อบต.ทุ่งขนาน จุดผ่อนปรนบ้านซับตารี
อบต.ปะตง วัดเขาแก้ว
อบต.ปะตง วัดเขาแร่
อบต.สะตอน วัดเขาแจงแบง ม.6
อบต.สะตอน ผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป