องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเกาะช้าง น้ำตกธารมะยม
เทศบาลตำบลเกาะช้าง น้ำตกคลองพลู
เทศบาลตำบลเกาะช้าง ไก่แบ้
เทศบาลตำบลเกาะช้าง อ่าวคลองสน
เทศบาลตำบลเกาะช้าง หาดคลองพร้าว
เทศบาลตำบลเกาะช้าง แหลมไชยเชษฐ์
อบต.เกาะช้างใต้ พื้นที่ประวัติศาสตร์ยุทธนาวีเกาะช้าง,เกาะเหลายา, เกาะหวาย,เกาะทรายขาว,เกาะง่าม
อบต.เกาะช้างใต้ โฮมสเตย์บ้านสลักเพชร ,หมู่บ้านชาวประมง,เกาะง่าม เกาะเหลายา เกาะทรายขาว เกาะหวาย
อบต.เกาะช้างใต้ บ้านบางเบ้า
อบต.เกาะช้างใต้ ป่าชายเลนหมู่บ้านสลักคอก,ชมรมพื้นบ้านพายเรือคยัคชมป่าชายเลน,
อบต.เกาะช้างใต้ พื้นที่ประวัติศาสตร์วัดสลักเพชร,น้ำตกคีรีเพ็ชร น้ำตกคลองหนึ่ง