องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลปากน้ำ หมู่บ้านน้ำตาลสด
เทศบาลตำบลปากน้ำ วัดปากน้ำโจ้โล้
เทศบาลตำบลบางคล้า ล่องเรือเกาะ ลัด
เทศบาลตำบลบางคล้า วัดแจ้งบางคล้า
เทศบาลตำบลบางคล้า ตลาดน้ำบางคล้า
เทศบาลตำบลบางคล้า อนุสรณ