องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบางขนาก คุ้มบุญส่ง
เทศบาลตำบลดอนเกาะกา ตลาดน้ำวัดบึงตาหอม
อบต.บางน้ำเปรี้ยว วัดโพธิ์เย็น
อบต.โพรงอากาศ วัดโพรงอากาศ
อบต.บึงน้ำรักษ์ วัดวิเวกวนาราม
อบต.บึงน้ำรักษ์ วัดบึงน้ำรักษ์
อบต.โยธะกา วัดบัวลิ้มราษฎร์บำรุง
อบต.ศาลาแดง วัดคลองเจ้า(หลวงพ่อทันใจ)