องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน ศาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
เทศบาลตำบลบ้านซ่อง กลุ่มเห็ดฟาง
เทศบาลตำบลบ้านซ่อง เพลงพื้นบ้าน
เทศบาลตำบลบ้านซ่อง กลุ่มอาสาสมัคสาธารณสุข (อสม.)
เทศบาลตำบลบ้านซ่อง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลบ้านซ่อง
เทศบาลตำบลบ้านซ่อง การพัฒนาศักยภาพคนในตำบล
เทศบาลตำบลบ้านซ่อง กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)
เทศบาลตำบลบ้านซ่อง กลุ่มวิทยุชุมชน
เทศบาลตำบลบ้านซ่อง กลุ่มคลังปัญญาผู้สูงอายุ
เทศบาลตำบลบ้านซ่อง ศูนย์การเรียนรู้ไทยพวน
เทศบาลตำบลบ้านซ่อง กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ที่ 1
เทศบาลตำบลบ้านซ่อง กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ที่ 9
เทศบาลตำบลบ้านซ่อง สถาบันจัดการเงินทุนชุมชนบ้านหนองสองห้อง
เทศบาลตำบลบ้านซ่อง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(บ้านวิน)
เทศบาลตำบลบ้านซ่อง การบริหารจัดการตำบลแบบโปร่งใสและมีส่วนร่วม
เทศบาลตำบลบ้านซ่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิ(ปุ๋ยอินทรืย์อัดเม็ด)
เทศบาลตำบลบ้านซ่อง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มธารทิพย์(ข้าวกล้องและผลิตภัณฑ์)
เทศบาลตำบลบ้านซ่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมิตรสัมพันธ์(เย็บผ้า)
เทศบาลตำบลบ้านซ่อง กลุ่มมันสำปะหลัง
เทศบาลตำบลบ้านซ่อง กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ
เทศบาลตำบลบ้านซ่อง กลุ่มชะอม
เทศบาลตำบลบ้านซ่อง กลุ่มอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)
เทศบาลตำบลบ้านซ่อง กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านซ่อง
เทศบาลตำบลบ้านซ่อง กลุ่มเครดิตยูเนียนบ้านหัวกระพี้
เทศบาลตำบลท่าถ่าน ศาลหลักเมืองพนมสารคาม
อบต.พนมสารคาม วัดหนองรี
อบต.พนมสารคาม วัดเตาเหล็ก
อบต.หนองแหน เขาดงยาง
อบต.หนองแหน ประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลาม