องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.ดงน้อย ลานพระรถชนไก่
อบต.ดงน้อย ถ้านางสิบสอง