องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.ท่ากระดาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลท่ากระดาน
อบต.ท่ากระดาน วัดท้าวอู่ไท
อบต.ท่ากระดาน วัดสุ่งเจริญ
อบต.ท่ากระดาน วัดชำป่างาม
อบต.ท่ากระดาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
อบต.ทุ่งพระยา