องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.ก้อนแก้ว วัดก้อนแก้ว
อบต.คลองเขื่อน การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม
อบต.คลองเขื่อน การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม
อบต.คลองเขื่อน การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม
อบต.บางตลาด สวนปาล์มฟาร์มนก
อบต.บางตลาด ตลาดน้ำบ้านเกาะลัด
อบต.บางตลาด พระพิฆเนศองค์ยืน
อบต.บางโรง วัดบางโรง