องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลนาดี วัดล้านหอย
อบต.แก่งดินสอ น้ำตกห้วยคำภู
อบต.แก่งดินสอ น้ำตกหินดาดสวรรค์
อบต.แก่งดินสอ เดินป่าท่องธรรมชาติ
อบต.แก่งดินสอ น้ำตกทุ่งกวาง
อบต.ทุ่งโพธิ์ ตลาดขายไม้ดอกไม้ประดับริมถนนสาย304
อบต.ทุ่งโพธิ์ สวนนงนุช
อบต.ทุ่งโพธิ์ ธารณีรีสอร์ท
อบต.สะพานหิน แก่งหินตะพาน
อบต.สะพานหิน น้ำตกหนองตะแบก
อบต.สะพานหิน แก่งหินเพิง
อบต.สะพานหิน วัดชะอม
อบต.นาดี เขาทุ่ง
อบต.นาดี น้ำตกสระอโนดาด
อบต.บุพราหมณ์ อ่างเก็บน้ำทับลาน
อบต.บุพราหมณ์ อุทยานแห่งชาติทับลาน
อบต.บุพราหมณ์ น้ำตกเวฬุวัลย์
อบต.บุพราหมณ์ น้ำตกบ่อทอง
อบต.สำพันตา แก่งหินเพิง