องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบ้านสร้าง ตลาดเก่าบ้านสร้าง
อบต.บางแตน พิพิธภัณฑ์วัดบางแตน
อบต.บางแตน แห่พระทางน้ำ แข่งขันเรือยาว
อบต.บางยาง พิพิธภัณฑ์วัดอินทาราม
อบต.บางยาง วัดอินทาราม
อบต.บางกระเบา วัดบางกระเบา(พระอารามหลวง)
อบต.บางกระเบา สะพานไม้ไผ่ทุ่งบางสนม
อบต.บางปลาร้า วัดกระทุ่มแพ้ว
อบต.บางพลวง วัดพิทักษ์โสภณ (หนองงูเหลือม)
อบต.บางเตย วัดคลองหอทอง
อบต.บางเตย แม่น้ำปราจีน
อบต.บางเตย โรงเรียนวัดบางเตย
อบต.บางเตย วัดบางเตย
อบต.บางเตย วัดคลองแม่