องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลประจันตคาม อนุสาวรีย์พระภักดีเดชะ
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม น้ำตกแก่งคลองช้างคลาน
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม น้ำตกธาราวสันต์
อบต.ประจันตคาม หมู่บ้านหัตถกรรมล้อเกวียน
อบต.ประจันตคาม หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ
อบต.ประจันตคาม หมู่บ้านหัตถกรรมไม้ไผ่
อบต.เกาะลอย วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม
อบต.คำโตนด โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริฯ หมู่ที่ 12
อบต.ดงบัง ป่าชุมชน
อบต.หนองแก้ว น้ำตกธารทิพย์
อบต.หนองแก้ว น้ำตกธารทิพย์
อบต.บุฝ้าย น้ำตกตะคร้อ