องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลโคกปีบ ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ
เทศบาลตำบลโคกปีบ หลวงพ่อทวารวดี
อบต.โคกปีบ สระแก้ว สระขวัญ
อบต.โคกไทย โบราณสถานสระมรกต