องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเกาะหวาย พิพิธภัณฑ์ไทยพวน
เทศบาลตำบลเกาะหวาย พระสถูปเจดีย์บรรจะพระบรมสารีริกธาตุ
อบต.ท่าเรือ แหล่งดูนกเหยี่ยวดำ ทุ่งใหญ่สาธารณะ หมู่ที่ 6 ปากพลี นครนายก
อบต.ท่าเรือ วัดท่าประดิษฐ์
อบต.ท่าเรือ วัดใหม่โคกสำโรง
อบต.ท่าเรือ วัดโคกสำโรง
อบต.ท่าเรือ วัดแขมโค้ง
อบต.ท่าเรือ วัดเกาะกา
อบต.ท่าเรือ วัดลำบัวลอย
อบต.ท่าเรือ โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านเกาะกา ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
อบต.ท่าเรือ สถาบันเกษตรอินทรีย์อาชีพแบบพอเพียงมะเดื่อฝรั่ง (Fig) ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
อบต.นาหินลาด อ่างเก็บน้ำวังบอน
อบต.นาหินลาด อ่างเก็บน้ำคลองกลาง
อบต.นาหินลาด น้ำตกวังม่วง
อบต.ปากพลี พิพิธภัณฑ์วัดโพธิ์ปากพลี
อบต.หนองแสง อ่างเก็บน้ำคลองสีเสียด
อบต.หนองแสง ธุดงสถานถาวรนิมิต