องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเกาะหวาย พิพิธภัณฑ์ไทยพวน
เทศบาลตำบลเกาะหวาย พระสถูปเจดีย์บรรจะพระบรมสารีริกธาตุ
อบต.ท่าเรือ วัดลำบัวลอย
อบต.ท่าเรือ สถาบันเกษตรอินทรีย์อาชีพแบบพอเพียงมะเดื่อฝรั่ง (Fig) ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
อบต.ท่าเรือ วัดท่าประดิษฐ์
อบต.ท่าเรือ แหล่งดูนกเหยี่ยวดำ ทุ่งใหญ่สาธารณะ หมู่ที่ 6 ปากพลี นครนายก
อบต.ท่าเรือ วัดใหม่โคกสำโรง
อบต.ท่าเรือ วัดโคกสำโรง
อบต.ท่าเรือ วัดแขมโค้ง
อบต.ท่าเรือ วัดเกาะกา
อบต.ท่าเรือ โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านเกาะกา ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
อบต.นาหินลาด น้ำตกวังม่วง
อบต.นาหินลาด อ่างเก็บน้ำวังบอน
อบต.นาหินลาด อ่างเก็บน้ำคลองกลาง
อบต.ปากพลี ต้นยางนา รุก ข มรดกของแผนดิน
อบต.ปากพลี พิพิธภัณฑ์วัดโพธิ์ปากพลี
อบต.หนองแสง อ่างเก็บน้ำคลองสีเสียด
อบต.หนองแสง ธุดงสถานถาวรนิมิต