องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลโคกสูง ปราสาทสด็กก๊อกธม
อบต.หนองม่วง ละลุคลองทราย
อบต.หนองแวง โครงการทับทิมสยาม 08