องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลด่านขุนทด บึงบ้านหาญ
เทศบาลตำบลหนองกราด อนุเสาวรีย์ท้าวสุรนารี(ย่าโม) เทศบาลตำบลหนองกราด
เทศบาลตำบลหนองกราด บึงหนองใหญ่
อบต.ด่านขุนทด คุณแดงรีสอร์ท
อบต.ด่านขุนทด ยอร์จ รีสอร์ท
อบต.ด่านขุนทด