องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลตะขบ จิมทอมสันฟาร์ม
เทศบาลตำบลตะขบ วัดป่าโพธิญาณ
เทศบาลตำบลตะขบ โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษาลำพระเพลิง
เทศบาลเมืองเมืองปัก สวนสาธารณธเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
เทศบาลเมืองเมืองปัก สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา แห่งที่ 2
เทศบาลตำบลนกออก วัดปทุมคงคา (นกออก)
เทศบาลตำบลนกออก วัดม่วงสระน้อย
เทศบาลตำบลนกออก วัดโคกศรีสะเกษ
เทศบาลตำบลนกออก ปราสาทบ้านปรางค์
เทศบาลตำบลลำนางแก้ว แปลงปลูกป่า fpt49
อบต.ตะคุ วัดหน้าพระธาตุ
อบต.เกษมทรัพย์ ;ัดมนส์มาวาส (วัดป่านางเหริญ)
อบต.ธงชัยเหนือ อ่างเก็บน้ำบ้านอ่างห้วยยาง
อบต.ภูหลวง ค่ายทหารพรานปักธงชัย
อบต.ภูหลวง อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว
อบต.ภูหลวง มหาวิทยาลัยแม่ชี
อบต.ภูหลวง วัดปอแดง
อบต.สะแกราช ฝายลำเชียงสา
อบต.สะแกราช ปรางกู่