องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.ท่าลาด โบสถ์ไม้
อบต.ประสุข ไทรงามขามขุมร่ม