องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบึงสำโรง บึงสำโรง
อบต.แก้งสนามนาง นวัติวิถี บ้านโนนรัง
อบต.โนนสำราญ โบราณสถานปรางค์กู่
อบต.โนนสำราญ ทุ่งป่าจาน
อบต.โนนสำราญ เขื่อนบ้านแก้งสนามนาง
อบต.บึงพะไล อ่างเก็บน้ำห้วยยาง
อบต.สีสุก อ่างเก็บน้ำห้วยยาง
อบต.สีสุก สะพานไม้ร้อยปี หนองระเริง