องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.โนนแดง วัดธรรมาณุสรณ์ญาณวิสุทธิ
อบต.โนนแดง บึงระหอก
เทศบาลตำบลวังหิน อ่างดอนยาวน้อย